ជួប​ជាមួយ​តារាចម្រៀង កំប្លែង​ល្បីៗ​នៅ​ថ្ងៃ​ចុងសប្តាហ៍- 24/10/2014

តារាចម្រៀង​ល្បីៗ រួម​ជាមួយ​ក្រុម​កំប្លែង​នាយគ្រឿន

Muzik 3G
Gameloft
Metstore
Clip 3G
Mobile TV 3G
I-muzik
GPRS
Miss Call Alert
I-Share
PUSHMAIL
5XX 6XX 7XX
Poramean8080
Call Me Back
Voice SMS